Programma formativoFormation programmeProgram formacyjnyPrograma de Formación

Prog form ke IT-ENG.0011 . Formare testimoni
Corso FILIPPO per avere un incontro personale con Gesù Risorto e ricevere la vita nuova.
Corso TESTIMONIANZA per imparare come dare testimonianza dell’incontro personale con Gesù.
Corso ISAIA per portare ad un primo approccio con la Parola di Dio.
Corso KERYGMA per formare annunciatori della Buona Novella (kerygma).
Corso CASA DI PREGHIERA per saper trasformare la propria casa in una rete di pesca per l’evangelizzazione.
2. Formare evangelizzatori
Corso PAOLO per formare evangelizzatori efficaci con una mentalità kerygmatica.
Corso GIOVANNI per sviluppare le attitudini del discepolo.
Corso EMMAUS per crescere nella relazione con Gesù Parola di Dio.
Corso GIOSUÉ per sviluppare una mentalità vincente e attitudini positive secondo la Parola di Dio.
Corso COMUNITÀ per formare tra gli evangelizzatori relazioni di amicizia segno della salvezza.
3. Formare formatori
Corso PREDICATORI per formare predicatori efficaci della Parola.
Corso MOSÉ per formare abili leaders, secondo le diverse responsabilità a loro assegnate nella Chiesa.
Corso GESÙ NEI 4 VANGELI per approfondire la propria conoscenza ed esperienza con il Signore Gesù rivelato nei 4 Vangeli.
Corso SEGRETO DI PAOLO per crescere nella visione e nella strategia pastorale.
Corso EVANGELIZZARE CON POTENZA per imparare ad esercitare i carismi nell’evangelizzazione.
4. Moltiplicare
Metodologia fondamentale per formare direttori di scuole secondo i principi e la visione della metodologia fondamentale.
Metodologia aplicata per formare direttori di scuole secondo i principi fondamentali applicati ai corsi specifici.
Altri corsi che rispondono ai bisogni specifici (per esempio: giovani, coppie, preghiera, prosperità, guarigione, carismi).Prog form ke ENG.0021. To form witnesses
PHILIP course to have a personal encounter with the Risen Jesus and to receive new life.
TESTIMONY course to learn how to give witness of one’s personal encounter with Jesus.
ISAIAH course to bring us into contact with the Word of God for the first time.
KERYGMA course to form announcers of the Good News (the kerygma).
HOUSE OF PRAYER course to be able to transform one’s own house into a “fishing net” for evangelization.
2. To form evnagelizers
PAUL course to form effective evangelizers who have a kerygmatic mentality.
JOHN course to develop the attitudes of a disciple.
EMMAUS course to develop a relationship with Jesus, the Word of God.
JOSHUA course to develop a winning mentality and positive attitudes based on the Word of God.
COMMUNITY course to form relationships of friendship which are a sign of salvation among evangelizers.
3. To form formers
PREACHERS course to form effective preachers of the Word of God.
MOSES course to develop the leadership skills of people who hold posts of responsibility in the Church.
JESUS IN THE 4 GOSPELS course to deepen our knowledge and experience of the Lord Jesus as He is revealed in the 4 Gospels.
SECRET OF PAUL course how to grow in pastoral vision and strategy.
EVANGELIZING WITH POWER course to learn how to use charisms in evangelization.
4. To multiply
FUNDAMENTAL METHODOLOGY to form directors of schools according to fundamental methodological principles and vision.
APPLIED METHODOLOGY to form directors of schools according to fundamental principles applied to specific courses.
OTHER courses which respond to specific needs (eg. youth, married couples, prayer, prosperity, healing, charisms).pl.0031. Formowanie świadków
Kurs FILIP by przeżyć osobiste spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym i otrzymać nowe życie.
Kurs ŚWIADECTWO by nauczyć się, jak dawać świadectwo o osobistym spotkaniu z Jezusem.
Kurs IZAJASZ by zachęcić osoby do zapoznania się ze Słowem Bożym.
Kurs KERYGMAT by kształcić głosicieli Dobrej Nowiny (kerygmatu).
Kurs DOM MODLITWY by umieć przekształcić własny dom w sieć do połowu w służbie ewangelizacji.
2. Formowanie ewangelizatorów
Kurs PAWEŁ by formować skutecznych ewangelizatorów o mentalności kerygmatycznej.
Kurs JAN by kształtować postawy właściwe uczniom Jezusa.
Kurs EMAUS by wzrastać w relacji z Jezusem jako Słowem Bożym.
Kurs JOZUE by rozwinąć w sobie mentalność zwycięską i pozytywne postawy zgodne ze Słowem Bożym.
Kurs WSPÓLNOTA by między ewangelizatorami kształtować relacje przyjaźni będące znakiem zbawienia.
3 . Formowanie formatorów
Kurs GŁOSZĄCYCH by formować skutecznych głosicieli Słowa Bożego.
Kurs MOJŻESZ by kształtować umiejętnych liderów wedle zawierzonych im w Kościele odpowiedzialności.
Kurs JEZUS W 4 EWANGELIACH by pogłębić własną wiedzę i doświadczenie Jezusa objawionego w czterech Ewangeliach.
Kurs SEKRET PAWŁA by wzrastać w wizji i strategii duszpasterskiej.
Kurs EWANGELIZACJA Z MOCĄ by nauczyć się, jak używać charyzmatów w ewangelizacji.
4. Pomnażanie
METODOLOGIA FUNDAMENTALNA by uformować dyrektorów szkół stosując zasady metodologii podstawowej.
METODOLOGIA STOSOWANA by uformować dyrektorów szkół wedle zasad metodologii podstawowej zastosowanej w poszczególnych kursach.
INNE KURSY odpowiadające specyficznym potrzebom (np. dla młodych, dla
par małżeńskich, o pomyślności ewangelicznej, o uzdrowieniu, o charyzmatach).Prog form ke IT-ENG.0011. Formar testigos
Curso FÉLIPE para tener un encuentro personal con Jesús Resucitado y recibir la  vida nueva.
Curso TESTIMONIO para aprender como dar testimonio del encuentro personal con Jesús.
Curso ISAÍAS para llevar a un primer encuentro con la Palabra de Dios.
Curso KERYGMA para formar anunciadores de la Buena Noticia (kerygma)
Curso CASA DE ORACIÓN para saber transformar la casa propia en una red de pesca para la evangelización.
2. Formar evangelizadores
Curso PABLO para formar evangelizadores eficaces con una mentalidad kerigmática.
Curso JUAN para desarrollar las aptitudes del discípulo.
Curso EMAÚS para crecer en la relación con Jesús Palabra de Dios.
Curso JOSÚE para desarrollar una mentalidad vencedora y actitudes positivas conforme a la Palabra de Dios.
Curso COMUNIDAD para formar entre los evangelizadores relaciones de amistad, signo de la salvación.
3. Formar formadores
Curso PREDICADORES para formar predicadores eficaces de la Palabra.
Curso MOISÉS para formar líderes hábiles, conforme a  las diferentes responsabilidades que se les ha confiado en la Iglesia.
Curso JESÚS EN LOS 4 EVANGELIOS para profundizar en el conocimiento y experiencia con el Señor Jesús revelado en los 4 evangelios.
Curso EVANGELIZAR CON PODER para aprender a ejercitar los carismas en la evangelización.
4. Multiplicación
Metodología fundamental para formar directores de escuelas de acuerdo a los principios y la visión de la metodología fundamental.
Metodología aplicada para formar directores de escuelas de acuerdo a los principios fundamentales aplicados a los cursos específicos.
Otros cursos que responden a necesidades especificas (por ejemplo:jóvenes, parejas, oración, prosperidad, sanación, carismas).